x

Newsletter

Newsletter

Subskrybuj nasz newletter. Raz w miesiącu informujemy o najnowszych działaniach f-alt.

O fundacji

O fundacji

Statut

Statut

STATUT FUNDACJI ALTERNATIVA W GDAŃSKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 Fundacja pod nazwą Alternativa zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Anetę Janikowską-Szyłak, zwaną dalej Fundatorką.

§ 2 Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3 Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 4 Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

§ 5 Fundacja używa pieczęci wskazującej nazwę, siedzibę i godło Fundacji.

§ 6 Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II

Cele, zasady i formy działania Fundacji

§ 7 Celem Fundacji jest:

1) Wspieranie twórczości artystycznej, badawczej i kuratorskiej w dziedzinie sztuk wizualnych.

2) Promocja polskiej sztuki za granicą.

3) Inspirowanie i moderowanie teoretycznego namysłu nad rolą i funkcją sztuki oraz praktyki kuratorskiej.

4) Budowanie teorii dla sztuk wizualnych.

5) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pola sztuki.

6) Budowanie zrozumienia dla roli sztuki w życiu społecznym poprzez aktywizację mieszkańców oraz animację zaniedbanych obszarów miejskich.

7) Budowanie narzędzi refleksji edukacji i uczestnictwa w polu kultury wizualnej.

8) Wspieranie roli książki w odbiorze sztuki współczesnej.

§ 8 Fundacja realizuje swoje cele przez:

1) organizację wystaw oraz innych form pokazu sztuki współczesnej, w szczególności zaś poprzez organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa,

2) orgnizację spotkań, wykładów, konferencji i warsztatów wspierających dogłębny mamysł nad kulturą wizualną i jej rolą we współczesności,

3) tworzenie miejsc dla realizacji celów Fundacji,

4) organizację tymczasowych form edukacji artystycznej, takich jak szkoły letnie i zimowe, kursy i warsztaty, prowadzenie działalności edukacyjnej związanej ze sztuką współczesną i szeroko rozumianą kulturą wizualną,

5) gromadzenie i opracowywanie archiwum działaności własnej i wybranych zagadnień współczesnej kultury wizualnej,

6) działalność wydawniczą,

7) wspieranie i stymulowanie badań naukowych nad współczesną kulturą wizualną,

8) organizowanie konferencji i seminariów,

9) prowadzenie programów edukacyjnych i społecznych dotyczących współczesnej kultury wizualnej adresowanej szczególnie do najmniej uprzywilejowanych grup społecznych,

10) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z galeriami, muzeami, uczeniami, szkołami, grupami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

11) gromadzenie środków finansowych ze sprzedaży cegiełek, multipli, zbiórek publicznych, odpisów, nawiązek, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,

12) sprzedaży wydawnictw własnych i pokrewnych programowo.

§ 9 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 10 Organami Fundacji jest Fundatorka i Zarząd Fundacji

§ 11 Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 12 Zarząd składa się z od 2 do 3 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa.

§ 13 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundatorka.

§ 14 Fundatorka może zostać członkiem Zarządu.

§ 15

1) Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

c) podejmowanie działań dla celów Fundacji,

d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

e) tworzenie i likwidowanie ośrodków i zespołów i innych jednostek organizacyjnych działających w ramach Fundacji,

f) uchwalanie programów działania Fundacji i sprawozdań rocznych z jej działalności,

g) uchwalanie regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji.

2) Decyzje w zakresie punktów 5), 6), 7), wymagają uchwały.

§ 16

1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, zwołuje je Prezes Zarządu bądź Wiceprezes.

2) Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o posiedzeniach z podaniem porządku dziennego, przynajmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.

§ 17

1) Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.

2) Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, przy obecności wszystkich jego członków.

§ 18 Członkostwo w Zarządzie ustaje w chwili rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

§ 19

1) Zarząd może powołać Biuro, dla usprawnienia pracy Fundacji. Na czele Biura stoi Dyrektor Biura.

2) Zarząd może powołać Dyrektora Artystycznego odpowiedzialnego za program artystyczny Fundacji.

3) Dyrektorzy działają w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

4) Zarząd ustali warunki pracy i płacy oraz regulamin organizacyjny pracowników Biura.

§ 20

1) Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa cały Zarząd Fundacji.

2) Zarząd może uchwalić wewnętrzny regulamin prac Zarządu.

Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 21 1) Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz uzyskane w trakcie działalności przez Fundację nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

2) Dochodami Fundacji są:

a) darowizny, spadki, zapisy, dotacje pochodzące od osób krajowych i zagranicznych,

b) dochody z majątku Fundacji,

c) dochody ze zbiórek oraz imprez publicznych,

d) subwencje osób prawnych,

e) inne wpływy.

§ 22 Fundacja wykorzystuje środki majątkowe dla realizacji wszystkich swych celów, chyba że zostały jej przekazane z zaznaczeniem konkretnego celu.

§ 23 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 24 Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 25

1) Zmiany statutu mogą dotyczyć zmiany celu Fundacji.

2) Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundatorka w drodze uchwały.